Prayers

Asato Ma Sadgamaya
Dhyanamulum Gururmurtih
Gayatri Mantra
Gururbrahma Gururvishnu
Karpuragauram Karunavataram
Kayena Vaca Manasindriyairva
Omkaram Bindu Samyaktam
Mahamrtyunjaya Mantra
Om Namah Sivaya Gurave
Om Purnamadah Purnamidam
Om Saha Navavatu
Om Sarvesam Svastir Bhavatu
Sarve Bhavantu Sukhinah
Twameva Mata Ca Pita Twameva

© 2007 Tilak Pyle