Invocations, Prayers, and Mantras


Asato Ma Sadgamaya
Dhyana Mulam Gurur Murtih
Gayatri Mantra (Om Bhur Bhuvah Swah)
Guru Brahma Guru Vishnu
Karpura Gauram Karunavataram
Kayena Vaca Manasendriar Va
Mahamrtyunjaya Mantra (Om Tryambukam)
Omkaram Bindu Samyuktam

Om Namah Sivaya Gurave
Om Purnamadah Purnamidam
Om Saha Navavatu
Om Sarvesam Swastir Bhavatu
Sarve Bhavantu Sukhinah
Twameva Mata Ca Pita Twameva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2007 Tilak Pyle